ארגוני זכויות אדם פלסטיניים וישראליים קוראים לסיים את מדיניות הגירוש של הצבא הישראלי בגדה המערבית

יום חמישי, 13.5.2010 – אנו, החתומים מטה, מביעים את התנגדותנו למדיניות הבלתי חוקית של ישראל להעברה ולגירוש פלסטינים מהגדה המערבית, מדיניות אשר על החרפתה מעיד פרסומו של הצו בדבר מניעת הסתננות (תיקון מס’ 2) (מס’ 1650) ("צו 1650"). הצו, שנכנס לתוקף ב-13 באפריל, 2010, מגדיר כל אדם שנמצא בגדה המערבית כ"מסתנן", אלא אם הוא או היא מחזיקים בהיתר שניתן על ידי ישראל, ודן את אלה שאין בידיהם היתר לגירוש, להעברה, להעמדה לדין פלילי, לקנסות, ו/או למאסר. זהו חלק מסדרה של צעדים שננקטו על ידי ישראל כדי להעביר פלסטינים מהגדה המערבית באמצעות ההכרזה עליהם כשוהים בלתי חוקיים בבתיהם.

הצו מנוסח באופן עמום, וכך ניתן להחיל אותו על כל אדם, אבל נראה שהוא מתמקד בעיקר בקבוצות הבאות:
1. נושאי תעודות זהות פלסטיניות שמענם רשום ברצועת עזה בהעתק הישראלי של רישום האוכלוסין הפלסטיני;
2. אנשים שאין להם מעמד רשמי ("חסרי-מעמד"), כולל בני זוג של תושבים פלסטינים שישראל מסרבת לאשר להם תעודות זהות, ואחרים שלא הוספו למרשם האוכלוסין או שמעמדם נשלל מהם או נמחק על ידי ישראל;
3. תושבים זרים שמבקרים או עובדים בגדה המערבית, כולל אלה אשר ישראל מסרבת לחדש את הויזות שלהם.

מאז שנת 2000 הקפיאה ישראל באופן מהותי את עדכון מרשם האוכלוסין הפלסטיני. כך, עשרות אלפי אנשים, כולל אלה שנולדו בגדה המערבית ו/או חיים בגדה המערבית מזה עשרות שנים, עלולים להיקרע מבתיהם, ממשפחותיהם, מבתי הספר וממקומות העבודה שלהם – משום שישראל הכריזה עליהם כשוהים "בלתי חוקיים" על אדמתם. כבר עכשיו, חלק מהאנשים הללו מצמצמים את התנועה שלהם מפחד פן ייעצרו ויילקחו מבתיהם. בימים שבהם ישראל מבטיחה "להקל" את ההגבלות בגדה המערבית, צו 1650 חונק את האוכלוסייה האזרחית.

הצו ומדיניות הגירוש מפרים את ההתחייבויות של ישראל על פי הדין הבינלאומי. הם מפרים את האיסור, על פי אמנת ג’נבה הרביעית, החל על העברה או גירוש כפויים של תושבים מוגנים בשטח כבוש ועקב כך מעגנים בחוק את ההפרות החמורות של אמנת ג’נבה הרביעית. הם מפרים את המחויבות, על פי האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות, לאפשר לבני אדם השוהים באופן חוקי בשטחם ליהנות מזכותם לחופש תנועה ולבחירת מקום מגוריהם. הם מפרים את המחויבות שלקחה על עצמה ישראל במסגרת הסכם אוסלו – ואשר נגזרת מזכותם של הפלסטינים להגדרה עצמית – להכיר בגדה המערבית וברצועת עזה כיחידה טריטוריאלית אחת, שבה יש לאפשר חופש תנועה.

אנו קוראים לקהילה הבינלאומית לנקוט צעדים קונקרטיים ומיידיים כדי להבטיח שישראל תימנע מהפעילות האסורה של גירוש והעברה כפויה של האוכלוסייה האזרחית, כולל באמצעות העלאת נושא זה בפני הדרגים הפוליטיים הגבוהים ביותר.
הארגונים החתומים על הקריאה:
א-דמיר לתמיכה באסירים וזכויות אדם
אל דמיר לזכויות אדם
אל-חאק
בצלם – מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים
גישה – מרכז לשמירה על הזכות לנוע
האגודה הבינלאומית לזכויות הילד – סניף פלסטין
הועד הציבורי נגד עינויים בישראל
המוקד להגנת הפרט
מרכז ירושלים לסיוע משפטי וזכויות אדם
חרכה – הקואליציה הפלסטינית למען הזכות לנוע ולבחור מקום מגורים
יש דין – מתנדבים לזכויות אדם
מרכז אל-מיזאן לזכויות אדם – עזה
מרכז אנסאן לזכויות אדם ודמוקרטיה
מרכז המידע בדיל לזכויות הפליטים הפלסטיניים
מרכז נשים לסיוע משפטי וייעוץ
מרכז עזה לבריאות הנפש
מרכז רמאללה ללימודי זכויות אדם
נשים לסיוע וייעוץ משפטי
עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל
רופאים לזכויות אדם
Campaign for the Right to Enter