22.3.2016

ביום 18.1.2016 פנה ארגון “גישה” למתפ”ש (מתאם פעולות הממשלה בשטחים) בשתי בקשות על פי חוק חופש המידע, התשנ”ח-1998, במסגרתן נתבקש המתפ”ש לפרט הן את הפרוצדורה להגשת בקשות להיתרים מיוחדים להכנסת ציוד דו-שימושי לעזה, והן את הנתונים על אודות אישורן וסירובן של בקשות כאלו בשנים האחרונות. ביום 22.3.2016 התקבלה תשובת המתפ”ש לבקשה הראשונה, בה למעשה לא נמסר מרבית המידע שנתבקש.

מהתשובה התמציתית של המתפ”ש עולה כי “נוהל הכנסת טובין מפוקחים לרצועת עזה” שגיבש ופרסם המתפ”ש בשנת 2010 לאחר אירועי המשט, איננו בתוקף יותר. לדברי המתפ”ש, רשימת הציוד הדו-שימושי העדכנית ביותר והפרוצדורה להגשת בקשות להיתרים מיוחדים להכנסת סחורות אלו לעזה קבועות אך ורק בחוק הישראלי ובצווים ובתקנות שהוצאו מכוחו. הכוונה בכך היא לחוק הפיקוח על יצוא ביטחוני משנת 2007 העוסק באופן כללי ברשיונות ייצוא של ציוד ביטחוני ממדינת ישראל ולצו הפיקוח על יצוא ביטחוני (ציוד דו-שימושי מפוקח המועבר לשטחי האחריות האזרחית הפלשתינית), תשס”ט-2008. לפיכך מאשר המתפ”ש שאין לו הנחיות מנהליות או נהלים המפרטים את סמכותו למנוע את ההכנסה של מה שמכונה ציוד דו-שימושי לרצועת עזה.

המתפ”ש צירף לתשובתו מספר טפסים אותם נדרשים למלא מי שמבקשים להכניס ציוד דו-שימושי לרצועת עזה. לא ברור מהתשובה למי יש להגיש טפסים אלו ובאיזו דרך: המתפ”ש גם לא פרסם את דרכי ההתקשרות עם הגורמים הרלוונטיים ביחידה העוסקים בעניין הציוד הדו-שימושי ולא פירט לגבי הפרוצדורה המיושמת בפועל להגשת בקשות וקבלת היתרים, אלא רק הפנה לחוק הכללי המסדיר את הנושא.

המתפ”ש הדגיש בתשובתו כי בהתאם ל”נוהל תאום הכנסת סחורות לרצועת עזה” מחודש יוני 2015 הכנסה של כל סחורה לרצועת עזה חייבת להיעשות בתיאום מוקדם עם הרשויות הישראליות, בין אם מדובר בציוד דו-שימושי שניתן היתר מיוחד להכנסתו לעזה ובין אם מדובר בסחורה “רגילה”.