ביום 25.11.2018 הגיש ארגון גישה עתירה לבג”ץ, כנגד מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ”ש), מפקדת תיאום וקישור עזה (מת”ק עזה) ומשרד החקלאות בדרישה כי יסדירו בנהלים שיווק וייצוא סחורה חקלאית לגדה המערבית, לחו”ל ולישראל. העתירה הוגשה בשם חקלאי מהרצועה אשר מנסה, ללא הצלחה, לשווק מהרצועה ענבים, גויאבות וזיתים ובשם ארגון גישה. בעתירה מתוארים המאמצים שנעשו בגישה במשך שנים לקבל מהצבא וממשרד החקלאות נהלים ומידע בנוגע לשיווק תוצרת חקלאית.

נהלי הרשויות מעצבים את חייהם של תושבי הגדה המערבית ורצועת עזה. נהלים אלו מכתיבים את הנגישות לזכויות ואת היכולת לממש אותן. כרשות מנהלית חלה על המתפ”ש חובה לפרסם נהלים אלו. ואכן, לאחר שגישה עתר לשם פרסום הנהלים של המתפ”ש, פורסמו נהלים רבים, הנוגעים לכל היבטי החיים של הפלסטינים בגדה ובעזה.

לאורך השנים פנינו שוב ושוב אל הצבא ואל משרד החקלאות בבקשות לפי חוק חופש המידע, בניסיון להבין כיצד ניתן לשווק סחורה חקלאית לגדה, לישראל ולחו”ל. התשובות המעטות שהתקבלו מלמדות שמתפ”ש מעולם לא פעל להסדיר את הנושא: על אף שביקשנו מידע מפורט שסוחרים יוכלו להבין באמצעותו איזה סחורה חקלאית ניתן להעביר מהרצועה וכיצד, לגישה הועברו רק רשימות המונות מספר קטן של פירות וירקות. ברשימות לא נעשתה הבחנה ברורה בין ייצוא לחו”ל, שיווק לישראל או לגדה המערבית וכן לא נמסר כלל מידע על הפרוצדורות הנדרשות לשם הוצאת הסחורה בפועל. גם המידע שהתקבל ממשרד החקלאות היה חלקי ולא ענייני.

ואכן, בפועל, קשה עד בלתי אפשרי להוציא סחורה חקלאית מרצועת עזה. זאת למרות שהשיווק לכאורה אינו אסור ועל אף שבפועל קיים בהיקפים מזעריים לשלושת השווקים: גדה מערבית, חו”ל וישראל.

בתחילת 2018 פנה ארגון גישה שוב אל מת”ק עזה אשר תחת המתפ”ש ואל משרד החקלאות. הפעם ביקשנו, בהעדר הוראות כלליות, הוראות ספציפיות בנוגע לשיווק של גויאבות, ענבים וזיתים.

תחילה, פנינו אל רמ”ד חקלאות במת”ק, הוא הסמכות המקצועית לקבלת החלטות המת”ק הקשורות לתחום החקלאות אך הופנינו אל “הגורמים הרלוונטיים” במשרד החקלאות. שבנו ופנינו על מנת לברר מיהו אותו גורם רלוונטי עלום שם. במענה, המליצה לנו קצינת פניות הציבור במת”ק לחפש במנועי החיפוש במרשתת אחר דרכי ההתקשרות עם גורמים אלו.

לאחר חודשים רבים התקבלה תשובה חלקית, במייל ממשרד החקלאות. למעשה הועברו לגישה רשימות של תוצרת חקלאית מותרת ואסורה מבלי שהובהר כיצד ניתן לקבל היתר לשיווק התוצרת ומיהם הגורמים אליהם יש לפנות לשם כך. מהמתפ”ש והמת”ק לא התקבל מענה עד לשעה זו. משכך, אין בנמצא הוראות ספציפיות שיסייעו לחקלאים לשווק את תוצרתם. יבוליו של החקלאי בשמו עתרנו, הבשילו מאז פנינו בשמו לראשונה למת”ק, ואף נמכרו במחירי הפסד בעזה. יש לקוות כי בעקבות העתירה תתבהר הסוגיה וחקלאי הרצועה יזכו לשווק את התוצרת ולראות ברכה בעמלם.

דיון בעתירה נערך ביום 5.5.2019. ניתן לקרוא עוד כאן

מסמכים הקשורים לעתירה:

תשובת משרד החקלאות לבקשת חופש מידע 2015 ממשרד החקלאות

בקשת חופש מידע 2015 לשיווק תוצרת חקלאית לישראל ממתפ”ש והתשובה לה

נוהל עבודה – יבוא ירקות בשנת שמיטה למגזר שומרי השמיטה כהלכתה: יבוא בפטור ממכס עד סוף שנת 2015

פניה למתפ”ש 2017

תשובות סותרות לעניין שיווק תוצרת חקלאית לחו”ל: תשובה ראשונה, תשובה שניה, תשובה שלישית

פניה למשרד החקלאות 2017