3.12.2014

בעתירת חופש המידע שהוגשה על ידי ארגון “גישה” לבית המשפט המחוזי בתל אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים, התבקש בית המשפט להורות ליחידת מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ”ש) להעמיד לעיון הציבור את כל הנהלים לפיהם היא פועלת.

בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 19.11.2014 באת כוחם של המשיבים הגישה ביום 3.12.2014 את הודעת המשיבים ובה מפורט התכנון לעבודת המטה לעדכון ופרסום נהלי המתפ”ש.

מהודעת המשיבים עולה כי צפויים להתפרסם כ-60 נהלים שטרם פורסמו. הנהלים צפויים להתפרסם הן בשפה העברית והן בשפה הערבית. כמו כן, מפורט לוח הזמנים לעדכון הנהלים ופרסומם במשך ששת החודשים הקרובים, בשלושה שלבים: כ-10 נהלים יפורסמו עד ליום 4.2.2015, כ- 25 נהלים יפורסמו עד ליום 4.4.2015 וכ-25 נהלים יפורסמו עד ליום 4.6.2015.