ב-31.12.2014 עתר ארגון “גישה” לבית המשפט המחוזי בירושלים, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, בבקשה להורות למנהא”ז (המנהל האזרחי בגדה המערבית) להעמיד לעיון הציבור את כל ההנחיות המנהליות הכתובות אשר לפיהן הוא פועל. בעתירה נטען כי המנהא”ז מחויב לעשות זאת מתוקף סעיף 6(א) לחוק חופש המידע, תשנ”ח-1998. באותו יום, ביקש ארגון “גישה” לקיים דיון מוקדם בעתירה.

למרות החובה הברורה בהוראות החוק, המנהא”ז מסרב לקיים הוראות אלו ולפרסם את המידע באופן יזום.

העתירה הוגשה בהמשך לעתירה דומה שהגיש ארגון “גישה” לבית המשפט לעניינים מנהליים בתל אביב בחודש מאי 2014 נגד יחידת מתאם פעולות הממשלה בשטחים והמנהל האזרחי, בדרישה שיפרסמו את ההנחיות לפיהן הם פועלים (עת”מ 51147-05-14, גישה נ’ יחידת מתאם פעולות הממשלה בשטחים, להלן: עתירת נהלי מתפ”ש). במסגרת הדיון בעתירה החליט בית המשפט כי הוא נעדר סמכות מקומית בנוגע לפרסום נהלי המנהא”ז, והסמכות לדון בעתירות נגד גוף זה היא בידי בית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים. לאחר שהתברר כי למרות פניות ארגון “גישה” בנושא ולמרות עבודת המטה המשותפת למתפ”ש ולמנהא”ז, לוח זמנים לפרסום נהלי המנהא”ז לא נקבע או פורסם, הגשנו את העתירה כדי לקבל לוח זמנים לפרסום כל נהלי המנהא”ז, כפי שהתקבל בעקבות עתירת נהלי מתפ”ש.

בית המשפט הורה למנהא”ז להגיש תגובה מקדמית לעתירה עד לתאריך 4.2.2015. באת כוחו של המנהא”ז הגישה בקשה מוסכמת להאריך את המועד להגשת התגובה המקדמית עד לתאריך 15.2.2015, ובית המשפט  נעתר לבקשה.